Onze producten

VOORWAARDEN » ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden


De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, [MET UITZONDERING VAN GOEDEREN VERVAARDIGD VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT, ZOALS TUINKUSSENS OP MAAT].

1. Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Disco GV worden gesloten op de website http://www.discogv.be
.
Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
2. Aangeboden goederen
Disco GV biedt via haar website verf en benodigdheden, tuinmeubilair, parasols, barbecues en laminaat aan, die Disco GV levert aan (potentiële) afnemers.
3. Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst
 Om tuinmeubilair, parasols, barbecues, verf en toebehoren aan te kopen, dient u de gewenste goederen toe te voegen aan uw winkelmandje. Zodra u de gewenste goederen aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw gegevens in te vullen. Vervolgens voert u de nodige gegevens in voor de betaling van de dienst. Als alle gegevens goed zijn ingevuld, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief en ontvangt u een bevestigings e-mail.]
4. Prijzen, leveringskosten en betaling
Alle prijzen zijn in EURO en inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten tenzij expliciet anders vermeld.
Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.
Alle prijzen en leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden enkel online betalingen via ogone. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
5. Het herroepingsrecht
Indien u wenst af te zien van de aankoop, dient u de ongeopende goederen [op eigen kosten] en in de originele verpakking terug te sturen of zelf af te leveren binnen 14 kalenderdagen na de levering naar het (terugzend)adres vermeld onderaan dit document. Geopende of gebruikte goederen worden niet aanvaard.
[Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:
- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument,
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven of verouderen.
6. Taal
De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.
7. Levering
Het bestelde product wordt enkel geleverd via onze eigen transportdienst of via de post op adressen in België. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling.
Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de post. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door u werden ontvangen.
8. Klachten
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens en het terugzendadres vindt u onderaan dit document.
9. Kleurafwijkingen
Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedsfeer van en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..
10. Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.
11.  Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.
12. Contactgegevens, maatschappelijke zetel en terugzendadres
Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Disco GV
handelend onder de handelsnaam Disco GV
Stationsstraat 109 - 3150 Haacht
Telefoonnummer: 016 60 89 71
Bereikbaarheid: 
Vanaf dinsdag t/m vrijdag van 09 uur tot 18 uur
Zaterdag van 09 uur tot 17:30 uur 
Bankrekeningnummer: 
BTW en ondernemingsnummer: 0415.615.702
Terugzendadres:
Disco GV
Stationsstraat 109 - 3150 Haacht
13. Privacyverklaring
De overeenkomst die u met ons afsluit wordt niet in ons systeem gearchiveerd en is niet toegankelijk via onze website.
Voor de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring (zie onderaan deze pagina*)
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.

Privacy-beleid

In het kader van de verwerking van uw bestelling, zal Disco GV 
bepaalde persoonsgegevens van u (bijv. uw naam en contactgegevens) dienen te verwerken.

Door uw bestelling bij Disco GV 
te plaatsen, erkent u geïnformeerd te zijn geweest van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat uw persoonsgegevens door Disco GV 
worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met desgevallend alle andere toepasselijke wetgeving.

Deze persoonsgegevens worden door Disco GV 
uitsluitend verwerkt voor doeleinden van cliënteelbeheer en zullen door Disco GV 
enkel doorgegeven worden aan onze verzendings-partner gevestigd in België, en eventuele andere entiteiten verantwoordelijk voor het opsturen of terugsturen van stalen. Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens (bijv. naam en adres) enkel aanwenden voor administratieve doeleinden.

Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren door zich te richten tot Disco GV - Stationsstraat 109 - 3150 Haacht.